Informació de la entitat per tal de donar compliment al que s’estableix a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

FUNCIONS DE LA ENTITAT

Article 2n dels estatuts:
L’Associació tindrà per finalitat la promoció personal de les persones subdotades psíquicament i la seva integració laboral i social.
Per l’acompliment de la seva finalitat, l’Associació impulsarà, fomentarà, crearà i, en el seu cas, administrarà, tot tipus de centres, serveis i activitats destinades al fi esmentat i en defensa dels drets de les persones subdotades psíquicament.
Amb el mateix objectiu donarà a conèixer el problema i la dimensió humana del mateix a la pròpia comunitat, perquè accepti a les persones afectades i pugui ser possible la citada integració.
L’Associació col·laborarà, a més a més, amb quantes entitats i organismes, públics i privats, estiguin orientats a fins anàlegs o tinguin alguna relació amb els mateixos.
L’enumeració dels objectius i activitats que han estat citats no suposa cap límit a la tasca de l’Associació ni tampoc cap prioritat per alguna d’elles, ja que ni és exhaustiva, sinó simplement enunciativa de les que, en cada moment, pot portar a terme l’Associació.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Junta Directiva escollida en Assemblea General del dia 05/06/2014

 • President: Enric Fillat Fillat
 • Vicepresidenta: Anna Ravell Corbera
 • Secretari: Jordi Dalmau Ribalta
 • Tresorera: Carme Sales Pastor
 • Vocal: Josep M. Planas Vilella
 • Vocal: Jordi Garcia Altesa
 • Vocal: Josep Ribas Alegre
 • Vocal: Sònia Caellas Dot
 • Vocal: Isabel López Moreno
 • Vocal: Ma. Dolors Arnau Fernández
 • Vocal: Francesc Duocastella Cortadellas

CONTRACTES ESTABLERTS AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Generalitat de Catalunya: Departament d’Educació.

 • Objecte: Concert educatiu de règim general per a la prestació del servei públic de l’educació corresponent a educació especial en centres educatius privats.
 • Durada: Sis cursos escolars (setembre 2021- agost 2027).
 • Import: Curs 2021/2022
  111.812,48€ Despeses funcionament 13 unitats 647,28€ mòdul unitat/mes; Substitucions 13 unitats 60,84€ mòdul unitat/mes.
 • Import: Curs 2022/2023
  124.761,53€ Despeses funcionament 13 unitats 660,22€ mòdul unitat/mes; Substitucions 13 unitats 60,84€ mòdul unitat/mes.
  1.296.513,59€ (2021)
  Despeses de personal concertat. Procediment Pagament Delegat. 15 TM, 1,5 GS, 2 FIS, 3 LOG, 8 ED.

Generalitat de Catalunya: Departament d’Educació.

 • Objecte: Concert educatiu de règim general per a la prestació del servei públic de l’educació corresponent a educació especial en centres educatius privats per impartir programes de formació per a la transició a la vida adulta.
 • Durada: Sis cursos escolars (setembre 2021- agost 2027).
 • Import: Curs 2021/2022
  21.209,84€
  Despeses funcionament 2 unitats 812,07€ mòdul unitat/mes; Substitucions 2 unitats 60,84€ mòdul unitat/mes.
 • Import: Curs 2022/2026
  21.339,84€
  Despeses funcionament 2 unitats 828,32€ mòdul unitat/mes; Substitucions 2 unitats 60,84€ mòdul unitat/mes.
  142.19,01€ (2021)
  Despeses de personal concertat. Procediment Pagament Delegat. 2 TP, 1 EDP.

Generalitat de Catalunya: Departament d’Educació.

 • Objecte: Concert educatiu corresponent a l’ensenyament d’educació especial en centres educatius privats per la prestació de serveis i recursos en els centres ordinaris d’acord amb l’article 205.10 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i amb la resolució de 30 de juny, de la directora general d’educació inclusiva i llengües, de la convocatòria pública per a la relació de centres d’educació especial sostinguts amb fons públics interessats a esdevenir proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).
 • Durada: Cinc cursos escolars (setembre 2022- agost 2027).
 • Import: Curs 2022/2023
  Despeses de personal concertat. Procediment Pagament Delegat. 1 TM.

Generalitat de Catalunya: Departament de Drets Socials

 • Objecte: Contracte per la gestió de 38 places de residència per a persones adultes amb discapacitat, amb diferents graus de suport a la residència per a disminuïts psíquics profunds dels Prats de Rei, comarca de l’Anoia.
 • Procediment d’adjudicació: Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
 • Any 2021:
  Exp. Núm.: BE-2021- N457
  Mòduls: Suport generalitzat 103,94€/estada, suport generalitzat amb TC 113,53€/estada, suport extens amb TC 119,49€/estada.
  Import licitació sense IVA: 1.496.328,45
  Import adjudicació: 1.496.328,45€.
 • Any 2022 (en curs):
  Exp. Núm.: BE-2022- N908
  Mòduls: Suport generalitzat 103,94€/estada, suport generalitzat amb TC 113,53€/estada, suport extens amb TC 119,49€/estada.
  Import licitació sense IVA: 1.491.656,89
  Import adjudicació: 1.354.176,54€.

Generalitat de Catalunya: Departament de Drets Socials

 • Objecte: Contracte per la gestió de 16 places per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat/extens a la residència “Prats de Rei-2”, de Prats de Rei.
 • Procediment d’adjudicació: Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
 • Any 2021: Exp. Núm.: BE-2021-N457
  Mòduls: suport externs/generalitzat 103,94€/estada.
  Import licitació: 607.009,60€ Import adjudicació: 607.009,60€
 • Any 2022 (en curs): Exp. Núm.: BE-2022-N908
  Mòduls: suport externs/generalitzat 103,94€/estada, suport generalitzat amb TC 113,53€/estada, suport extens amb TC 119,49€/estada.
  Import licitació: 616.185,70€ Import adjudicació: 541.105,42€

Generalitat de Catalunya: Departament de Drets Socials

 • Objecte: Gestió, en la modalitat de concert, del servei social d’atenció precoç a l’àmbit territorial de la comarca de l’Anoia.
 • Procediment d’adjudicació: Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
 • Any 2021: Exp. Núm.: BE-2020-N69
  Mòdul: 34,82€/hora.
  Import licitació: 745.844,40€ Import adjudicació: 745.844,40€
 • Any 2022: Exp. Núm.: BE-2022-N734
  Mòdul: 34,82€/hora.
  Import licitació: 835.505,90€ Import adjudicació: 835.505,90€

CONVENIS SUBSCRITS AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES CONCEDIDES

Generalitat de Catalunya: Departament d’Educació.

 • Objecte: Subvenció per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador i esbarjo dels centres educatius privats concertats d’educació especial.
 • Durada: curs escolar (setembre 2021 – agost 2022).
 • Publicació: DOGC Resolució EDU/213/2022, de 4 de febrer.
 • Import: 215.051,85€ Monitors subvencionats: 25,3 Menjador, 27 Esbarjo.

Generalitat de Catalunya: Departament d’Educació.

 • Objecte: Subvenció per dotar de finançament addicional als centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques sicoioeconòmiques desfavorides.
 • Durada: curs 2021/2022
 • Publicació: DOGC Resolució EDU/2637/2022, de 31 d’agost.
 • Import: 12.511,31€ Alumnes amb subvenció concedida: 23.

Generalitat de Catalunya: Departament de Drets Socials

 • Objecte: Subvenció per a entitats. Programes de manteniment serveis i establiments socials especialitzats: llar-residència APINAS.
 • Durada: Anys 2019-2022.
 • Publicació: Resolució TSF/1962/2019, de 16 de juliol.
 • Import 2020: 110.954,00€/any
 • Import 2021: 109.194,04€/any
 • Import 2022: 103.703,80€/any

Diputació de Barcelona: Serveis de Benestar Social

 • Objecte: Subvenció a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social.
 • Durada: Any 2022.
 • Publicació: BOPB Anunci.
 • Import: 8.095,99€

Mancomunitat per l’atenció dels D.P. de la Comarca de l’Anoia

 • Objecte: Subvenció per a les despeses de manteniment i funcionament dels centres i serveis d’APINAS.
 • Durada: Any 2022.
 • Import: 355.564,28€

Ajuntament d’Igualada

 • Objecte: Subvenció a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès social. Activitats pròpies del Grup d’Esplai Àuria.
 • Durada: Any 2022.
 • Import: 2.350,00€

RETRIBUCIONS PERCEBUDES PELS MÀXIMS RESPONSABLES DE L’ENTITAT

Els càrrecs dels membres de la Junta Directiva són gratuïts, segons l’article 14 dels estatuts.

NORMATIVA D'APLICACIÓ

A continuació es detalla la principal normativa a la que està subjecte l’Associació APINAS:

 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. (BOE 307 de 24/12/2002).

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/01/21/pdfs/A00550-00563.pdf

 • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya. (DOGC 5123 de 02/05/2008).

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D490798%26mode%3Dsingle%26

 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. (BOE 299 de 15/12/2006).

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf

 • Llei 13/1982,  de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid (LISMI). (BOE 103, de 30/04/1982).

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/1982/12/31/pdfs/A00044-00053.pdf

 • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE 289 de 03/12/2013).

http://boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632-C.pdf

 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (BOE 295 de 10/12/2013).

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE). (BOE 106 de 04/05/2006).

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf

 • Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius. (DOGC 1722 de 17/03/1993).

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=74291

 • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 5686 de 05/08/2010).

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=545262&language=ca_ES&newLang=ca_ES

 • Decret 110/1997, de 29 d’abril, pel qual es regules els òrgans de govern i de coordinació dels centres docents privats acollits al règim de concerts educatius. (DOGC 2385 de 06/05/1997).

http://educacio.gencat.net/extranet/dogc/decret_110_1997.html

 • Decret 221/2000, de 26 de juny, pel qual es modifica el Decret 266/1997 de 17 d’octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya.

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=403808

 • Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials. (DOGC 2528 de 28/11/1997).

http://educacio.gencat.net/extranet/dogc/decret_299_1997.html

 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. (DOGC 5422 de 16/07/2009).

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=480169

 • Llei Orgànica 8/1985, de 2 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació. (BOE 159 de 04/07/85).

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1985/12/31/pdfs/A00183-00192.pdf

 • Ordre de 29 de novembre de 1991, per la qual es determinen les proporcions de professionals per a l’atenció educativa als alumnes amb necessitats educatives especials derivades de disminucions greus i permanents escolaritzats en unitats i centres d’educació especial públics i privats de Catalunya. (DOGC 1458 de 29/01/1992).

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=75612

 • Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa(BOE 295 de10/12/2013).

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf

 • Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria. (DOGC 2208 de 20/05/1996).

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=135227

 • Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. (DOGC 2237 de 31/07/1996).

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=133852

 • Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. (DOGC 3148 de 26/05/2000).

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3148/566603.pdf

 • DECRET 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. (DOGC 4685 de 27/07/2006).

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4685/497598.pdf

 • LLEI 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. (DOGC 4990 de 18/10/2007).

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4990/07284064.pdf

 • Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

http://www20.gencat.cat/docs/dasc/01Departament/06Organsparticipacio/documents/Decret_organs_participacio.pdf

 • Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. (DOGC 5738 de 20/10/2010).

http://w110.bcn.cat/ServeisSocials/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Cartera%20SS%202010-2011.pdf

 • Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. (DOGC 4002 de 04/11/2003)

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4002/390963.pdf

 • Decret 45/2014, d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regules els serveis d’atenció precoç. (DOGC 6596 de 03/04/2014).

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=658922

 • 1er Conveni Col·lectiu de treball d’Àmbit de Catalunya pels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&anexos=1&selectedYear=2008&selectedMonth=4&numDOGC=5133#7

 • VI Conveni Col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residènciesper a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per als anys 2010-2013

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/convenis/0000020291.pdf

 • Conveni col·lectiu de treball del sector d’escoles d’educació especial per als anys 2013 i ss.

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/convenis/0000021348.pdf