Enguany, el col·legi de logopedes de Catalunya ha posat en marxa una campanya de comunicació per donar a conèixer  i divulgar la logopèdia, sota el lema UN LOGOPEDA FA MOLT MÉS DEL QUE PENSES. La campanya es pot consultar a www.somlogopedes.cat; i s’hi explica qui és i què fa un logopeda.

El logopeda avalua, diagnostica i tracta els problemes causats per trastorns que afecten a la deglució, el llenguatge (oral i escrit), la comunicació, la parla, la veu i la fluència.

I a l’escola Àuria què fa el/la logopeda? L’escola Àuria és una Escola d’Educació Especial amb 116 alumnes, d’edats que van des dels 3 fins als 20 anys i està organitzada amb les següents seccions: infantil, primària, secundària, alumnes amb necessitats de suport generalitzat (ANSG) i Transició a la Vida Adulta (TVA). Des del curs passat hi ha una Aula de Suport Intensiu (AIS).

Dins d’aquest context, entre tots els professionals hi treballem un equip de tres logopedes que atenem a la totalitat d’alumnes de les seccions d’infantil, primària, secundària i ANSG; que equival a 13 aules. En totes aquestes classes, en alguns moments de la setmana s’escolta: -què toca ara? -Logopèdia!; ja que és una activitat més a posar a l’horari de les seves parets o agendes.

Treballem la comunicació, als alumnes que requereixen un sistema alternatiu i/o augmentatiu per comunicar-se o desenvolupar la parla. El llenguatge als que han de millorar l’expressió i l’estructura del seu discurs, la parla als que mostren dificultats d’articulació. També fem un seguiment i tractament als infants que presenten alteracions orofacials, dificultats de deglució i disfàgia, així com si mostren rebuig a determinades sensacions i/o textures.

Per fer-ho realitzem una activitat grupal a l’aula o ens endinsem seguint la dinàmica de grup i les seves rutines; treballant els aspectes que creiem necessari, observant les necessitats dels alumnes i de la classe. D’altra banda, a tots aquells nens/es, nois/es que ho requereixen es realitzen sessions més específiques amb petit grup o individual.

Per abordar tots els objectius que ens proposem amb cada infant, cal que ens coordinem amb tots els professionals de l’escola que l’envolten: tutors/es i educadors/es de l’aula, fisioterapeutes, monitor/es de menjador, equip tècnic (equip directiu, treballadora social i psicòloga); però també contactar amb els professionals externs que fan teràpia i amb les seves famílies. Reunions i seguiment constant entre tots, és clau per un bon tractament comú i organitzat.

Però no acaba aquí. Col·laborem als grups flexibles de llengua a grups de secundària i primària, periòdicament, fem petites formacions internes a les famílies, professionals i estudiants; d’aquells temes que més inquieten, sobretot disfàgia i  comunicació.  Aquestes trobades permeten posar en comú dubtes que sorgeixen o dinàmiques que ens funcionen a tots per a l’evolució dels alumnes. També col·laborem amb activitats docents vàries de l’escola i excursions.

Finalment, des de fa tres cursos l’escola té autorització del departament d’educació per actuar a les escoles ordinàries com a CEEPSIR (Centre d’Educació Especial Proveïdor de Suports i Recursos ). Quan la situació ho requereix un grup de professionals es desplaça a l’escola ordinària per donar suport a altres mestres per a l’atenció d’algun alumne o situació en concret.

Tots els professionals de l’escola tenen una feina més enllà de l’atenció directa amb els alumnes (preparar les activitats, programacions, reunions…) que sovint no es coneix, però és indispensable per assolir el que ens proposem.

Laia Bujaldón Gramunt | Logopeda Escola Àuria