Els principis de la nostra política de qualitat es fonamenten en el compliment de la Missió, per tal d’assolir la Visió que l’entitat ha definit aplicant els Valors detallats .

Missió :

 • Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns de desenvolupament i de les seves famílies a la comarca de l’Anoia.
 • Facilitar l’atenció integral i personalitzada, afavorint la prevenció, la detecció precoç i inclusió social, actuant com entitat socialment responsable.

Visió:

 • Ser una entitat de referència en l’àmbit de la persona amb discapacitat intel·lectual i de trastorns en el desenvolupament. Gestionant serveis i suports específics i fomentant la inclusió i integració social.

Valors:

 • Respecte a les persones, en la seva diversitat i diferències de tot tipus.
 • Professionalitat, en la gestió cercant eficàcia i eficiència i fomentant el treball interdisciplinari i en equip.
 • Conducta ètica i honestedat en les accions.
 • Transparència en la gestió.
 • Compromís i responsabilitat social.
 • Qualitat, compromís permanent per l’increment constant de la millora continua i la innovació en les nostres accions.
 • Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora de l’atenció.
 • Acompliment de la legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal.
 • Atendre les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció da la petita infància, discapacitat i el conjunt de la comunitat.
 • Implicació i participació. La política i estratègia del centre es difon dins de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.

La Millora de la qualitat de vida de les persones amb  discapacitat intel·lectual o amb trastorns en el desenvolupament i les seves famílies.

 • Respecte a les persones, en la seva diversitat i diferències de tots tipus.

Les accions de l’entitat sempre han de respondre en aquest principi de respecte, a les persones, entenent que els nostres usuaris i les seves famílies presenten la diversitat de procedència social, i tenen sempre els mateixos drets i deures.

 • Professionalitat, en la gestió cercant eficàcia i eficiència i fomentant el treball interdisciplinari i en equip. El valor que aporten els professionals en la gestió de les nostres accions ens obliguen a cercar els instruments per facilitar la seva formació i preparació continuada, fomentant el treball interdisciplinari, en equip i la participació activa en la presa de decisions i en les valoracions de les pròpies accions.

Aquest valor del factor humà i professionalitat del personal ens obliga a ser especialment estrictes en el compliment de les polítiques de Prevenció de Riscos Laborals, la seguretat i la  salut.

La gestió dels recursos econòmics i el compromís de millorar la qualitat de vida del col·lectiu al que ens adrecem ens obliga a platejar-nos la gestió sota principis de eficàcia i eficiència, aplicant els models de qualitat que ens portin a l’excel·lència, i gestionant un balanç econòmic òptim, amb prudència financera, austeritat i compromís de reinvertir els recursos en la millora del funcionament i de la gestió de les nostres accions.

 • Conducta ètica i honestedat en les accions. Tots els implicats en la gestió de l’entitat fan el compromís de comportament ètic i honest en les seves accions i decisions, responen al compromís de responsabilitat social de l’entitat i aplicant els codis ètics dels que ens anem dotant, així com d’altres compromisos com el foment de la igualtat de gènere i oportunitats i el respecte amb l’entorn i el medi ambient.

 

 • Transparència en la gestió. Les nostres accions, sempre han de tenir present el principi de màxima transparència i estar sotmeses a procediments d’informació i comunicació tan internament en el si de l’entitat com al conjunt de la societat. El foment de la participació és un principi bàsic per contribuir en la transparència, així com el compromís de utilitzar tot tipus d’instruments de comunicació corporativa per traslladar eficaçment la informació.

 

 • Compromís i responsabilitat social. El nostre projecte té una clara tasca social. Som una entitat participativa i activa socialment, participant en el desenvolupament de la nostra comunitat, especialment en tots aquells aspectes de caràcter social i econòmic que tinguin implicació en l’àmbit de les millores socials, la no exclusió i l’atenció a la dependència.

Compromís:

 • Per atendre la demanda i necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, així com a la població en general en els trastorns de desenvolupament a la Comarca de l’Anoia.
 • Per sensibilitzar a la societat i fer accions preventives en relació a la situació i atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Per impulsar aliances amb altres entitats de caràcter social que comparteixin part del nostre ideari.
 • Per el compliment de la legalitat, els requisits legals, contractuals i/o de qualsevol indole que afectin a les accions de l’entitat.

 

 • Qualitat, compromís permanent per l’increment constant de la millora continua i la innovació en les nostres accions.

Entenem la qualitat com l’instrument per assolir amb garanties els objectius de l’entitat, i definim   el nostre “client” com :

 • Persones ateses, usuaris dels serveis i centres.
 • Famílies i tutors de les persones ateses.
 • Administracions públiques.
 • Societat en general.

Apostem i entenem la Qualitat des de diversos eixos:

Manifestem el nostre absolut compromís vers la qualitat, entès aquest com un dels factors bàsics per desenvolupar el nostre projecte com a entitat prestadora de serveis assistencials. Treballant així per l’excel·lència en l’assistència dels nostres usuaris, la tranquil·litat i seguretat de les seves famílies i el benestar laboral dels professionals implicats, potenciant alhora el nostre compromís i responsabilitat vers la comunitat.

El Pla de Qualitat implica a tots els nivells de l’entitat, des del seu impuls per part de la direcció, com així també la responsabilització i assumpció per part de tots els professionals implicats, al compromís de desenvolupar els criteris d’atenció a la qualitat que es defineix en la norma UNE EN ISO 9001:2008.

 1. La qualitat en relació als nostres usuaris i familiars, coneixent les seves expectatives, cobrint les necessitats presents, així com les que progressivament vagin sortint, i donant-hi respostes per tal de generar serveis i actuacions satisfactòries.

 

 1. La qualitat en relació al nostre equip humà, entenent a les persones com a un recurs fonamental, potenciant les seves competències professionals, integrant la pràctica professional a la cultura de la qualitat i donant eines per a la seva formació continuada dins de l’organització.

 

 1. La qualitat en relació a la comunitat, promovent la nostra participació activa des de l’impuls de polítiques d’I+D+Innovació per tal de conèixer i millorar l’ atenció a les necessitats de tots els agents que hi estem implicats (usuàries, famílies, professionals, entitats i administracions,  així com societat en general ).

 

 1. La qualitat en relació a la gestió, utilitzant eines i metodologies que garanteixin la qualitat en l’organització, promovent la millora continuada en els sistemes i processos de prestació dels serveis i de les persones involucrades.

 

Medi Ambient i Prevenció de riscos laborals

 

Compliment de la legalitat

 

APINAS assumeix com un deure el compliment dels requisits legals, contractuals o d’una altra índole que siguin aplicables a l’Entitat, tan en l’àmbit desenvolupament dels seus processos com en l’àmbit ambiental o de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Garantir la seguretat i la salut del personal

 

APINAS considera que la seguretat, salut i integritat física de tot el personal són drets bàsics per damunt de qualsevol altra consideració.

APINAS fomentarà una política preventiva per tal de garantir la seguretat de tot el personal.

Es planifiquen accions formatives i informatives, des del moment de la incorporació, que promouen la conducta segura de tota la plantilla.

APINAS manté el ferm compromís en la prevenció dels danys i deteriorament i la millora continua de la gestió de la salut i seguretat en el treball dels seus professionals.

 

Protecció de l’entorn

 

La preservació i el respecte amb el medi ambient és un criteri permanent integrat en la gestió de l’Entitat.

Identificar, avaluar i gestionar els efectes medioambientals derivats de les activitats de l’Entitat i aplicar els esforços necessaris per minimitzar-los, fent especial atenció al consum de recursos naturals i a la correcta gestió medioambiental dels nostres residus.

 

Els principis de la nostra política AMBIENTAL  són els que es detallen tot seguit:

 

– APINAS assumeix com un deure el compliment de totes les disposicions legals vigents en matèria de medi ambient, així com de totes aquelles altres normatives que es subscriguin referides a la gestió ambiental.

– En la planificació de les nostres activitats diàries, projectes de nous serveis edificis, considerem reduir qualsevol impacte ambiental, adoptant protocols de gestió mediambiental de forma integrada.

– El compromís d’APINAS amb el medi ambient s’avalua constantment mitjançant protocols i indicadors.

Pretenem abordar i treballar la qualitat des de la responsabilitat i el rigor d’una metodologia, d’ eines i recursos planificats i sistematitzats, desenvolupant així processos fonamentats en l’eficàcia i l’eficiència, cobrint necessitats i expectatives i garantint així la millora continua de les atencions i serveis que proveïm.