Els SAAC o sistemes de comunicació augmentatius o alternatius són maneres de comunicar diferents a la parla que utilitzen les persones que no han desenvolupat el llenguatge, o bé la parla és poc intel·ligible. Hi ha dos tipus de SAAC: amb ajuda i sense ajuda. Els primers fan referència als sistemes que necessiten de plafons amb pictogrames o comunicadors amb veu, els segons empren el llenguatge gestual, normalment vocabulari de la llengua de signes, en el nostres cas, la catalana.

Un dels sistemes utilitzats a l’escola, sobretot per alumnat amb trastorn de l’espectre autista és el PECS, que vol dir: Picture Exchange Communication System, o sistema de comunicació per intercanvi d’imatges. Aquest sistema posa èmfasi en l’expressió,  els ensenya a : demanar, triar, respondre i per últim comentar.

Consta de sis fases, en la primera s’intercanvia un pictograma per aconseguir quelcom desitjat: menjar, joguina, objecte d’interès … En la segona es treballa la distància i la persistència, és a dir : tant la llibreta de comunicació com l’interlocutor estan lluny i l’alumne ha de desplaçar-se per aconseguir el pictograma i després anar a buscar l’interlocutor per fer l’intercanvi.  En la tercera s’ensenya a discriminar els pictogrames, ja han de concretar més. En la quarta, confeccionen una frase amb dos pictogrames: “vull” “taronja”, per exemple. Segueix amb l’aprenentatge de l’ús d’adjectius i altres verbs per allargar la frase. Continuem amb la fase cinc on ja responen a la pregunta “Que`vols?”. Per últim en la sisena responen a altres preguntes: Què veus?, Què tens?, Què escoltes?, Què és ?, on no obtenen res en particular, senzillament comenten.

Per posar en marxa aquest aprenentatge, hem de conèixer les preferències dels alumnes a tots els nivells (menjar, joguines, objectes sensorials, activitats, etc..). S’utilitzen unes estratègies d’ensenyament i de correcció que intenten evitar el màxim la frustració, així com afavorir l’ús o aparició de la parla.

Cadascú segueix un ritme determinat i assoleix el nivell que li permet la seva zona de desenvolupament pròxim.

Rosa Esteve Mascolet | Logopeda col· 08-2236