Som un recurs educatiu de la comarca de l’Anoia per a aquells infants i adolescents amb necessitats educatives especial ( NEE), discapacitat intel·lectual que necessiten una atenció més especialitzada . Una atenció escolar que engloba, tan els aspectes cognitius com els de benestar integral per la persona; aspectes  que van des de l’aprenentatge de matèries curriculars al  suport en la gestió d’emocions i sentiments, al desenvolupament d’una capacitat comunicativa i unes actituds i valors que els permetran participar i gaudir de la societat en que vivim.

El nostre centre va néixer l’any 1967, fa 49 anys dels esforços i bon fer d’un grup de pares i professionals . Va ser el primer servei de l’entitat APINAS. Des de llavors fins ara, sempre amb la professionalitat i l’objectiu de desenvolupar de la forma més òptima les capacitats i competències dels nostres alumnes,  oferim una escolarització adequada a les necessitats de cadascun.

Som un centre d’Educació Especial concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els alumnes actualment matriculats són  115, tenen de 3 a 20 anys. Depenent  de la seva edat, del seu nivell maduratiu, possibilitats de relació i altres necessitats més especifiques els agrupem en una de les 15 unitats / aules que té l’escola.

Comptem amb 2 aules per alumnes que estan realitzant el Currículum de Educació Infantil adaptat, 6 aules per alumnes que realitzen el Currículum de Primària adaptat, 1 aula amb Alumnes de Necessitat de Suport Generalitzat i 2 aules amb alumnes amb Trastorn Greu del Desenvolupament. A banda, també es realitza el Programa de Transició a la Vida Adulta ( TVA ), el qual compta amb 2 aules.

Per atendre’ls som 15 mestres especialitzats en Educació Especial i/o Pedagogia Terapèutica. També comptem amb 7 educadors amb la formació corresponent , que donen suport en les aules o activitats en que és necessari. L’equip també el formen 1 psicòleg, 1 pedagog, 2 logopedes, 2 fisioterapeutes i 1 treballadora social.

L’escola compta amb un servei de menjador especialitzat, en el que els alumnes són atesos per 21 monitors formats en tècniques d’alimentació i deglució.

Les activitats van encaminades a que l’alumne trobi el seu espai dins del grup, respectant les seves necessitats  i acompanyant-lo en el seu desenvolupament personal.

 

En les aules dels més petits, a través de les rutines de cada dia, s’afavoreix l’ adquisició d’ hàbits de treball, d’autonomia i la comunicació a través de la parla i/o  els suports de la comunicació augmentativa o alternativa ( llengua de signes, pictogrames…) . Es realitzen activitats que promouen  relacionar-se i respectar als companys, tenir cura del material que utilitzen  i potenciar aquells aspectes cognitius que cada alumne pugui desenvolupar.

Cal fer un treball molt individual segons les possibilitats de cadascú.

 

Els alumnes de les 6 aules de la Secció Escolar treballen els àmbits propis del  currículum de primària: llengua catalana, castellana, anglès, coneixement del medi, educació física, plàstica, música… amb les adaptacions que cal per cada alumne, amb grups flexibles reduïts en les àrees de matemàtiques i de llengua i amb itineraris individuals quan és convenient. Per altra banda, i depenent de les aules, es realitzen activitats en funció dels interessos i les necessitats dels alumnes: coneixement de programes informàtics, excursions, colònies, sortides per Igualada o espais municipals: ludoteca, visites a museus, exposicions…

L’escola també  ofereix als seus alumnes la possibilitat de participar dins la jornada escolar,  en activitats com:

  • Activitats Assistides amb Animals, amb gos i equinoteràpia amb El Club d’Hípica La Tossa.
  • Taller de so.
  • Club de lectura coordinat per les bibliotecàries de la Biblioteca Municipal d’Igualada.
  • Teatre amb el grup del Teatre Nu.
  • Handbol amb monitors de la Federació del Club Handbol Igualada.
  • Piscina amb monitors del Patronat d’Esports d’Igualada.

També participem en la Cantata Escolar de 4art, en el  SonaEscola que oferta l’EMMI i en les activitats del Programa AIRE promogudes per l’Ajuntament.

Altres aules realitzen activitats compartides amb aules d’escoles ordinàries.

Els Alumnes amb Necessitat de Suport  Generalitzat, realitzen activitats dirigides al coneixement d’un mateix, mitjançant activitats d’estimulació basal-sensorial, de coneixement dels altres i de l’entorn i activitats dirigides a potenciar la comunicació ja sigui amb una mirada, un so o un pictograma.

El benestar físic i emocional dels alumnes és la part fonamental del treball, així com la mobilitat, el control i canvis posturals, respectant el ritme personal de cadascun d’ells.

 

Per altres alumnes més important que l’activitat és la manera en que s’estructura,  adquirint una gran importància l’anticipació del que faran i donant especial rellevància a tots els aspectes relacionats amb l’autonomia personal i cura d’un mateix

Mitjançant els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació ( SAAC ), potenciem les funcions comunicatives.

S’emfatitza en el treball de diferenciació del “jo” i l’altre, i s’ofereix estratègies per tal que cada cop siguin més conscients de les pròpies emocions i que a llarg termini siguin capaços de gestionar-les (frustració, angoixa, etc.).

Com que sovint presenten alteracions en la manera de relacionar-se amb els iguals, es treballa la pressa de consciència de les normes bàsiques de comportament, potenciant l’adquisició de maneres idònies de relacionar-se.

 

I per finalitzar aquesta descripció de la nostra Escola quatre pinzellades dels més grans, dels alumnes del programa de Transició a la Vida Adulta. Principals objectius: aprendre a gestionar les seves emocions, els seus conflictes com qualsevol adolescent, aprendre valors de la vida, tenir criteri, acceptar els altres amb les seves diferències i dificultats, ser responsables i conseqüents del que fem i el que diem… I a més, també començar a aprendre de forma activa i pràctica que és el món laboral, ajudar-los a desenvolupar aquelles competències que els permetrà incorporar-se en aquest àmbit, realitzant diferents tipus d’activitats des de l’aplicació funcional de les llengües i les matemàtiques,  a diferents tallers com el cultiu d’un hort, cistelleria de vímet, cuina, tapís, cosir, netejar cotxes, paper, cuir ..i d’altres com escalada, fotografia, cinefòrum…

Aquest és un resum breu del que és l’Escola Àuria…perquè en realitat és MÉS.

I, si ens  voleu conèixer millor, nosaltres  encantats de rebre-us i d’explicar-vos in situ algunes  coses més!!!

 

 

L’Escola Àuria