Les persones som éssers socials i desenvolupem molta varietat de recursos per comunicar-nos entre nosaltres. Podem transmetre missatges, pensaments i sentiments ja sigui verbalment com a través del gest, el llenguatge corporal, l’aparença personal, la conducta…

Les habilitats socials són les competències de què disposem les persones i que utilitzem habitualment per tal de comunicar-nos i interactuar entre nosaltres.

Algunes vegades els nostres alumnes necessiten que els oferim estratègies i recursos per tal d’adquirir habilitats socials que els ajudin a apropar-se als demés, a participar de la vida social ja sigui del grup aula, com de la família o de la seva comunitat de manera satisfactòria.

Hi ha tres processos principals que utilitzem habitualment per moure’ns pel món social i que ens poden ajudar a detectar quines habilitats dels nostres alumnes podem reforçar:

  1. Mirar: ens ajuda a adonar-nos de qualsevol situació, ens dona informació del context. Si hi ha coneguts, familiars, si és un lloc nou, si es tracta d’una festa o d’un acte seriós. Depenent del que observem en el context aprenem a adoptar una conducta o bé una altre. No tenir aquesta visió social fa que hi pugui haver conductes inadequades o disruptives i poc encertades en certs contextos.
  2. Pensar: ens permet entendre les actuacions i conductes dels demés. Interpretar les intencions dels altres envers la nostra persona és necessari per comportar-nos de manera eficient. La malinterpretació de les conductes dels companys pot portar a alguns alumnes a ser més agressius pel fet que poden pensar que els ignoren, els volen fer mal o se’n riuen d’ells.
  3. Fer: vol dir interactuar amb els demés de manera positiva. Per tal d’encertar quina és la conducta adequada hem d’haver observat i entès bé el context i les persones que ens envolten. Ajudem als alumnes a aprendre a controlar els impulsos inicials abans de passar a l’acció per tal de tenir temps per observar i pensar.

Hi ha diverses classificacions de les habilitats socials depenent de diversos autors (Goldstein i Gershaw, Inés Monjas…  i d’altres) que presenten diferents programes per a l’ensenyament de les habilitats socials. De fet, les classificacions ens les defineixen per separat i en canvi a la vida real cada situació necessita que n’utilitzem vàries a l’hora. De tota manera, les classificacions ens poden ajudar a definir més encertadament un treball concret per a un alumne segons l’etapa de la seva vida.

Segons la Taula d’àrees i habilitats d’interacció social del programa PEHIS (Inés Monjas Casares) trobem aquesta classificació:

  • Habilitats bàsiques: somriure, saludar, presentar, demanar favors
  • Habilitats per fer amics i amigues: unir-se al joc, demanar ajut, cooperar, compartir
  • Habilitats conversacionals: iniciar, mantenir i acabar converses, unir-se a converses, esperar el torn de paraula
  • Habilitats relacionades amb sentiments, emocions i opinions: autoafirmacions positives, expressar emocions, rebre emocions, defensar els drets propis, defensar les pròpies opinions
  • Habilitats de solucions de problemes interpersonals: identificar problemes interpersonals, buscar solucions, anticipar conseqüències, triar i provar una solució
  • Habilitats per relacionar-se amb els adults: cortesia, reforç, conversar, fer peticions i solucionar problemes amb adults

Cal que oferim als nostres alumnes un bon model per tal d’ajudar-los a desenvolupar aquests comportaments i que els puguin integrar correctament. Així aquestes habilitats socials formaran part dels seus hàbits i els podran ajudar al llarg de tota la seva trajectòria personal a interaccionar correctament amb l’entorn social.

Mireia Segura Joan | Mestra de l’AIS (Aula Integral de Suport)