El passat 22 de Novembre de 2017, la Fundació Privada Hospital Comarcal d’Igualada i APINAS van atorgar un conveni per la cessió gratuïta d’ús dels espais pertanyents a un immoble situat a Igualada, a l’Avinguda Gaudí, núm 3, a aquest darrer i pel termini de quinze anys, per la realització de les tasques pròpies d’un centre d’Educació Especial dirigit a l’escolarització d’alumnes, infants i joves, amb necessitats educatives especials derivades de la seva discapacitat intel·lectual, tasques que APINAS realitzarà a través del dispositiu específic i terapèutic d’Aula Integral de Suport.


En aquest edifici APINAS, obrirà una Aula Integral de Suport (AIS), un equipament educatiu per alumnes amb trastorns del comportament i trastorns mentals. Donades les característiques de l’edifici, la intenció és acabar ubicant-hi també en els propers anys els serveis administratius centrals, un auditori, espais polivalents i una llar residència. Les obres d’adequació, que seran executades per la pròpia entitat, s’aniran executant per fases i en funció de les disponibilitats pressupostàries i els compromisos de concertació a les diferents entitats implicades.

Per desenvolupar satisfactòriament les tasques esmentades és imprescindible gaudir d’un espai lliure destinat a patí – zona de lleure i esbarjo.

PIMHA és propietària en ple domini d’un solar situat a l’Avinguda Gaudí núm 5, d’Igualada, adjacent, mitjançant una franja de zona verda, amb l’immoble i que és idoni per destinar-lo, mentre tant no s’edifiqui, a espai lliure de l’Aula Integral de Suport.

D’aquesta manera PIMHA cedeix gratuïtament a APINAS l’ús del solar que s’ha descrit perquè APINAS el destini a patí – zona de lleure i esbarjo de l’Aula Integral de Suport que APINAS porta a terme a l’immoble veí.

Per deixar-ne constància i mostra de conformitat el passat 12 de Juliol és va fer signatura del contracte de cessió del patí de la torre de Cal Salinas amb el Sr. Jordi Batalla i Prèixens, president i Conseller Delegat de PHIMA i regidor de l’Ajuntament d’Igualada, Francesc Torra, advocat, i Jordi Aymamí i Roca, gerent d’APINAS.