Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) , que van néixer a Catalunya fa uns  40 anys, han fet una feina a tot el territori d´atendre els nens petits de 0 a 6 anys amb dificultats en el desenvolupament o en risc de tenir-ne. Una de les funcions que tenim en els CDIAPS és la d´aportar eines per a la detecció.

Cada vegada més l´atenció s´ha fet de manera més precoç, perquè les fonts de derivació, en coordinació amb el CDIAP, detecten i deriven més aviat els nens. De manera que actualment el tant per cent més alt de nens que arriben al Servei son menors de dos anys.

DETECTAR (del llatí DETEGERE) en etapes molt preliminars permet descartar o bé intervenir el més aviat possible perquè els símptomes que apunten els nens molt petits, inclús nadons, no s´instaurin o s´agreugin. La plasticitat dels nadons ens dona la possibilitat de canviar o rectificar els primers senyals que ens mostren els nens, quan alguna cosa en el seu desenvolupament (físic, psíquic, emocional o sensorial) no va prou bé.

No son pocs els nadons que arriben al CDIAP amb símptomes, que sovint passen pel cos, que no son inicialment greus i que hem après a valorar com a signes de possibles patologies més serioses, i que detectades de manera molt precoç, poden ser tractades en etapes primerenques canviant i millorant així el seu pronòstic.

L´experiència, el treball en equip i la formació continuada dels professionals de les diferents disciplines dels equips dels CDIAPS, ens ha enriquit i ajudat a tenir una visió de la complexitat i la globalitat dels nens petits. I ens ha portat a considerar els primers anys de vida dels infants com una joia en brut que cal protegir (també del llatí TEGERE), valorar i tractar amb cura per millorar el seu futur.

 

Miriam Sala Grau

Fisioterapeuta pediàtrica CDIAP Apinas

miriam.sala@apinas.cat