Igualada (BCN) 08700

C/ Cervantes, 35

Telèfon: 93.804.32.62

La creació de l’Escola Àuria va sorgir de l’Associació de Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats: APINAS, l’any 1967. L’objectiu era, i és, complir el dret de tots els infants i adolescents, de la comarca de l’Anoia, afectats per qualsevol disminució psíquica i altres trastorns associats: sensorials, motòrics i/o de personalitat, a rebre una escolarització i un procés d’ensenyament adequat a les seves necessitats.

L’Escola Àuria garanteix a tots aquells infants i adolescents que ho necessiten una escolarització especial partint de les seves capacitats, oferint els suports necessaris, tractant els alumnes en la seva globalitat i ajudant-los a créixer en la seva personalitat. És a dir, afavorint el desenvolupament de les seves competències, tenint en compte l’equilibri emocional i donant resposta als seus dèficits i trastorns.

A l’infant i a l’adolescent se’ls ofereix  unes pautes de conducta i uns hàbits que l’ajudin a viure amb un màxim nivell d’autonomia i d’inclusió social.

Atén a una població heterogènia que contempla diferents realitats socio- econòmiques i socio- culturals.

Estableix una educació no sexista en un règim de coeducació.

L’Escola fa de la llengua catalana vehicle d’expressió habitual en tots els àmbits, respectant la llengua materna i progressivament emprant el català a mesura que l’alumne/a el va dominant. (PROJECTE LINGÜÍSTIC)

L’Escola Àuria és d’àmbit comarcal i manté un concert amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les finalitats educatives del Centre són:

 • Afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumne/a, és a dir, comprendre’l en la seva globalitat, amb les seves dificultats i donant resposta a les seves necessitats.
 • Promoure el respecte als drets i llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència i la democràcia
 • Seguir el currículum adaptat adequat a les necessitats dels alumnes, seleccionant objectius per a cada aula, tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge dels/les alumnes.
 • Planificar els suports específics de cada alumne dins el seu àmbit concret, per millorar el funcionament en el medi que es trobi i per millorar, en definitiva, la seva qualitat de vida.
 • Facilitar el desenvolupament de les competències que possibilitin la comprensió de continguts bàsics de les humanitats, la ciència i la cultura i dels entorns tecnològic i d’informació que caracteritzen la societat actual i la seva evolució
 • Donar continguts funcionals a partir de l’entorn de l’alumne/a treballant en grups reduïts.
 • Establir les bases per a l’aprenentatge autònom i continu i per a l’exercici d’activitats laborals.
 • Crear actituds solidàries i de tolerància rebutjant discriminacions degudes a l’edat, la raça, la religió, el sexe i d’altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.
 • Infondre valors referits a la salut individual i col·lectiva, a la conservació del medi ambient  i a la cooperació i a la pau.
 • Fomentar el sentiment de pertinença i estima al país amb les seves característiques socials, culturals, geogràfiques, històriques i lingüístiques, alhora que promoure el coneixement d’altres pobles i comunitats.
 • Acompanyar a les famílies en el procés educatiu de l’Escola Especial.

Organització interna

A l’Escola els alumnes s’agrupen tenint en compte l’edat, les competències i les necessitats.

L’Escolaritat obligatòria s’organitza per diferents etapes i aquestes en diferents seccions.

 1. Escolar:

     Facilitar continguts escolars funcionals, aprenentatges instrumentals elementals, adquisició   d’hàbits d’autonomia personal, hàbits socials i educació d’actituds, valors i normes. Dinàmica de treball cooperatiu, projectes, agrupacions flexibles, tutoria…

 • Trastorns del desenvolupament:

Facilitar que els alumnes arribin a adquirir, d’acord amb les seves possibilitats individuals, una autonomia personal i social, un pensament propi, una comunicació amb l’entorn i conductes socialment adequades. Les activitats es presenten de forma estructurada per tal de permetre l’anticipació del que es farà, prioritzant sempre el benestar emocional de l’alumne.

 Plafons de comunicació, horaris visuals, treball per racons…

 • Necessitat de suport generalitzat:
 • Adquisició dels hàbits d’autonomia personals: control d’esfínters, alimentació, neteja personal…amb la supervisió de l’adult.
 • Establir sistemes de comunicació augmentatius i alternatius que li permetin millorar la     seva comprensió i expressió.
 • Potenciar la presa de consciència del propi cos .
 • Adquirir el màxim d’autonomia en els desplaçaments.
 • Utilitzar SAAC per relacionar-se amb l’entorn i poder aconseguir de modificar-lo.
 • Transició a la Vida Adulta (TVA):

      TVA és una secció de l’Escola, d’una durada de dos cursos, adreçada als alumnes que han acabat    l’etapa escolar obligatòria,

Aquesta secció s’organitza amb diferents grups d’alumnes en funció del seu nivell de competència i necessitats. Els àmbits de formació són:

 • L’autonomia personal en els diferents aspectes de la vida: personal, de relació,acceptar les diferències de cada un, fomentar el diàleg davant el conflicte…adquirir estratègies per resoldre situacions adverses que un es pot trobar en la quotidianitat.
 • Preparació dels joves per a la seva incorporació al món del treball adaptat: adquisició de capacitat d’organització, ritme de treball adequat, hàbits laborals així com afavorir l’habilitat en l’ús de diferents eines i materials.
 • Manteniment dels aprenentatges escolars i l’adquisició de nous relacionats amb la funcionalitat de les activitats que es realitzen

Especialistes:

Donades les característiques dels/les alumnes, sovint es fa necessària la intervenció de diferents professionals per atendre  les necessitats específiques de cada alumne/a.

Els/les especialistes donen suport al/la mestre/a en el treball de l’aula, orienten respecte a l’atenció individualitzada i participen en la dinàmica de l’Escola. L’escola compta amb 1 logopeda, 1 psicòleg, 2 fisioteràpeutes , 1 pedagog  a  ½ jornada i 1 treballadora social.

Activitats complementàries

El centre organitza diferents activitats: sortides, excursions, colònies, piscina, equinoteràpia, taller de so, activitat assistida amb un gos, teatre, handbol,… Aquestes activitats formen part de la dinàmica ordinària de l’escola i hi participen les diferents aules en funció de les necessitats dels alumnes

Serveis complementaris

Per aquells que ho necessitin també es disposa d’una llar-residència de dilluns a divendres que funciona com a servei fixa o de respir.

L’escola ofereix a tots els  alumnes servei de menjador i transport. Hi ha un esplai que coordina les activitats extraescolars diàries i de cap de setmana.

CALENDARI ESCOLAR 2022-2023