L’Escola Àuria, fundada per APINAS l’any 1967, porta 55 anys de trajectòria en l’atenció a infants i adolescents amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat intel·lectual.

És un centre educatiu de referència a la comarca de l’Anoia per a tots aquells alumnes d’entre 3 i 20 anys que necessiten una atenció especialitzada, concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en la modalitat d’educació especial (CEE) i programa de Transició a la Vida Adulta (TVA).

Com a suport a la inclusió l’Escola articula dos serveis. D’una banda, una Aula Integral de Suport (AIS) que proporciona atenció educativa i terapèutica a alumnes d’escoles i instituts de la comarca amb necessitats educatives especials associades a trastorns mentals greus que necessiten suport integral i intensiu de forma temporal per poder assolir l’equilibri i el benestar personal suficient pel retorn als contextos escolars ordinaris. D’altra banda, des del curs 2016-17 cada curs escolar ha rebut l’autorització dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central per poder prestar col·laboració, compartir experiències i recursos pedagògics i didàctics als centres d’ensenyament ordinaris públics i privats de la comarca, com a CEEPSIR (Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos).

L’Escola Àuria ofereix als seus alumnes una atenció personalitzada en grups reduïts en un entorn d’aprenentatge estructurat. Es parteix de la realitat individual de cada alumne, de les seves necessitats i capacitats, per establir les estratègies d’ensenyament-aprenentatge més adients en cada cas. S’apliquen diferents mesures i enfocs metodològics: agrupaments flexibles, tallers i itineraris, experiències de treball cooperatiu i treball per projectes en els grups de primària i secundària. Es treballen de forma molt intensiva els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació, i de manera específica l’estimulació multisensorial amb els alumnes amb pluridiscapacitat i la Metodologia Teacch amb l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista. Amb els alumnes grans del programa de Transició a la Vida Adulta es treballa la formació i orientació personal i laboral i es realitzen pràctiques al Centre Especial de Treball i en diferents empreses ordinàries de la ciutat.

L’Escola compta amb un equip de professionals multidisciplinar, format per mestres, educadors, logopedes, fisioterapeutes, psicòleg, pedagog i treball social, que fan possible una atenció integral a l’alumnat i un acompanyament intensiu a les famílies. Es contempla de manera explícita la importància de la participació d’aquestes en el procés educatiu de cada alumne.

Com a serveis complementaris l’Escola ofereix servei de menjador i d’activitats extraescolars a través de l’Esplai Àuria. Així mateix, l’entitat disposa d’una Llar Residència, que té capacitat per acollir a 6 alumnes de l’Escola en règim de suport residencial temporal que per diferents motius puguin necessitar aquest equipament.