Al octubre del 2017 el departament d’educació va publicar el decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Té com a finalitat garantir l’escolaritat de tots els alumnes en centres ordinaris sempre que sigui possible, en particular als alumnes amb necessitats específiques que es poden trobar més barreres en l’aprenentatge i la participació, per assolir una igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat.

Un dels canvis, que ens afecta directament a l’escola Àuria, és la diversificació de l’oferta de serveis dels centres d’educació especial per esdevenir, també, centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR). L’escola Àuria ens movem per altres centres educatius que ho sol·liciten, per ajudar en l’atenció d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Cada curs l’equip directiu demana l’autorització al departament d’educació.

Des de les escoles ordinàries, amb suport de l’Equip dAssessorament i orientació Psicopedagògic (EAP), fan la sol·licitud a l’escola d’educació especial quan detecten que necessiten suport per atendre a algun alumne que presenta necessitats educatives específiques.

Primer de tot ens reunim tot l’equip: EAP, equips directius de les escoles implicades, mestres de l’escola ordinària i professionals de l’escola d’educació especial, psicòloga, logopeda i mestres (segons els requisits de cada cas). A partir d’aquí, segons les necessitats exposades ens desplacem periòdicament als centres durant el curs per observar l’alumne i l’aula, per treballar conjuntament establint objectius, compartint experiències, material i metodologies. L’objectiu és proveir recursos i coneixements, segons la nostra experiència com a escola d’educació especial per ajudar en l’atenció de l’alumnat dins l’aula ordinària.

Però a la nostra escola també ens movem per promoure la inclusió dels nostres alumnes en la societat. Sempre que podem (i si la situació epidemiològica ho permet) fem activitats conjuntes entre els grups de la nostra escola, barrejant-nos i ajudant-nos entre nosaltres. Programem activitats i intercanvis amb altres centres del voltant, per conèixer-nos i fer nous amics. Utilitzem establiments públics que ens ofereix la ciutat (biblioteca, kaserna, centre cívic, gimnàs, botigues…), participem sempre que podem en activitats escolars (Certamen de Lectura en Veu Alta, concursos, trobades… ) i coordinem pràctiques en empreses ordinàries per part dels alumnes més grans de Transició a la Vida Adulta (TVA). La inclusió depèn de tots, és un camí llarg on tota la comunitat educativa i la societat en general s’hi ha d’implicar fent canvis progressius però ferms per assolir-ho.

Laia Bujaldón | Logopeda Escola Àuria