APINAS, entitat titular de l’Escola Àuria , es va comprometre en l’assemblea general de socis de l’entitat celebrada el dia 04 de juny de 2015 i per sol·licitud d’un grup de pares i mares a fer una consulta a totes les famílies dels alumnes de l’escola en relació a l’interès i voluntat de constituir un AMPA especifica de l’Escola Àuria.

El procediment utilitzat per fer la consulta, va ser trametre a totes les famílies matriculades en el curs 2015-2016, conjuntament amb la DOCUMENTACIÓ INICI DE CURS, un Dossier informatiu sobre la normativa de funcionament de les AMPAS, un exemple d’estatuts d’una AMPA d’una Escola d’Educació Especial i l’enquesta que seguidament analitzem.

El procediment ha estat gestionat per tal de garantir l’anonimat de les respostes, per això les enquestes no identificaven a les famílies que feien la resposta,.

Del 14 al 25 de setembre es van anar dipositant les enquestes en les urnes específicament habilitades a la secretaria de l’escola.