El passat 16 d’octubre a l’Anoia es va posar en funcionament l’AIS (Aula Integral de suport).

Les Aules Integrals de Suport es comencen a desplegar a partir de la publicació del Decret que regula l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, com un recurs intensiu per a donar resposta a les necessitats de suport educatiu que presenten els alumnes amb Trastorn Mental sense Discapacitat Intel·lectual, matriculats en centres ordinaris. Aquests alumnes necessiten un suport intensiu que els aporti estratègies pera gestionar les seves emocions, de manera que, en el seu futur, puguin portar una dinàmica el més normalitzada possible que els permeti interactuar amb els seus iguals sense conflictivitat.

L’AIS és un recurs que se situa en un espai singular, diferent del centre escolar, tot i que depèn orgànicament d’un centre escolar ordinari o d’Educació Especial. En el cas de la comarca de l’Anoia, el centre que gestiona aquest recurs és l’Escola d’Educació Especial Àuria.

És l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica de l’Anoia (EAP) de forma conjunta amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) qui fa la detecció dels nois i noies que requereixen aquest suport i, juntament amb la Inspecció d’Ensenyament, s’acaba fent la proposta per tal que puguin ser atesos a l’AIS.

Posteriorment, els professionals de l’escola ordinària de cada alumne (tutors/es, referents i direcció), els professionals de l’AIS (tutora, educador i direcció), psicòloga del CSMIJ, psicopedagog/a de l’EAP (referent de l’alumne i de l’AIS) i el referent del Centre de Recursos Educatius per alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i Conducta (CRETDIC) comencen el treball conjunt fent un traspàs d’informació en el que s’aporten els aspectes més rellevants de cada alumne. Aquest traspàs d’informació permetrà ajustar la resposta a la particularitat de cada un dels alumnes.

A partir d’aquest moment, tots aquests professionals treballem de forma conjunta i coordinada per assolir, pas a pas, els objectius que ens proposem per cada alumne, tenint com a objectiu final la reincorporació, del nen/a-noi/a, en el seu grup d’iguals tan a nivell escolar com social.

També la família és de vital importància doncs, a banda que són qui millor coneixen al seu fill, una bona coordinació i ben entesa és el que ens portarà a actuar en consens i en una mateixa línia o direcció  i aquest fet  facilitarà l’èxit del projecte.

L’AIS ha engegat atenen a 4 alumnes de primària ( 5è i 6è ) i 3 de secundària (1er ESO).

Els professionals que dia a dia atenem aquests alumnes procurem el seu benestar, crear vincle entre nosaltres i entre ells, un vincle que considerem imprescindible perquè comparteixin amb nosaltres els seus neguits, dubtes, pors i inquietuds,

Hem començat i això és l’important. Ara tenim una gran tasca, un gran repte a aconseguir i l’èxit és el nostre objectiu.

Gràcies a les escoles que comenceu amb nosaltres i que conjuntament tirem endavant aquest projecte. I gràcies a les famílies que hi confieu.

 

Equip Professionals AIS | Escola Àuria