El programa de formació per a TVA està destinat a alumnes amb necessitats educatives especials que cursen l’etapa educativa post-obligatòria en Centres d’Educació Especial i la conformen alumnes de 17 a 21 anys.

Els objectius principals a treballar en el programa de transició a la vida adulta són:

 1. Desenvolupar i consolidar les habilitats físiques, cognitives, comunicatives i afectivosocials que contribueixin a potenciar l’autonomia personal.
 2. Fomentar la participació en els contextos de la vida adulta: domèstic, ús dels serveis públics, comerç, oci i temps lliure, entre d’altres.
 3. Consolidar els aprenentatges adquirits en l’ensenyament bàsic obligatori, especialment pel que fa a les habilitats comunicatives i numèriques, el raonament i la resolució dels problemes de la vida quotidiana.
 4. Potenciar hàbits relacionats amb la salut, la seguretat personal, l’equilibri afectiu i la relació amb els altres en diferents entorns socials i laborals.

D’aquests objectius se’n deriven d’altres de més específics distribuïts en tres àmbits de treball:

 1. Àmbit d’autonomia personal
 2. Àmbit d’integració social i comunitària
 3. Àmbit de formació, d’orientació personal, laboral i tutoria.

És en aquest tercer àmbit en el que situem l’objectiu de formar-los per accedir a la vida laboral, ja sigui adaptada o no. Durant els cursos de TVA ja realitzem diverses activitats dirigides a aconseguir certes habilitats laborals a través de participació en tallers , tasques de manteniment, arranjaments diversos i producció dins la nostra escola. Des de fa uns cursos però, també realitzen pràctiques laborals en empreses,  fora de l’escola. Això vol dir que entren en el món laboral d’una manera real, pel fet que hi ha fins i tot un contracte signat, amb l’horari a acomplir, les normes que cal seguir… A més, en alguns llocs, els cal dur el vestuari d’empresa i fitxar a l’entrar i al sortir… Han de ser capaços de desenvolupar-se sols en situacions diverses i seguir els passos de la tasca que han de dur a terme. Utilitzar maquinària específica, eines i objectes adients en cada cas tenint presents, a més, les normes d’higiene i prevenció de riscos corresponents en cada cas.

Els alumnes aprenen les tècniques i dinàmiques pròpies de diversos entorns laborals fent una feina específica en cadascun d’ells. No es tracta tan sols de resoldre una tasca en sí sinó també, de tenir tracte adequat amb persones fora de l’escola, ser autònoms per desplaçar-se a l’empresa corresponent, ser responsables amb la puntualitat, l’ordre i les demandes que els fan. Es troben en situacions noves en les que els cal demanar ajuda si cal, veure si han comès algun error i mirar de ser eficients, és a dir, fer la feina ben feta i a un ritme adequat.

Els beneficis d’aquesta proposta i que es corresponen amb els objectius que ens hem proposat són diversos:

 • L’aplicació de les habilitats comunicatives i numèriques a les situacions de vida quotidiana.
 • Aplicació de la capacitat de raonament i ús dels aprenentatges en la resolució de problemes de la vida diària.
 • Augment de l’autonomia i disminució de la dependència de l’adult.
 • Apropiació progressiva de la pròpia biografia personal i connexió amb expectatives de futur realistes.
 • Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat de col·laboració i ajuda per mitjà de tasques i rols d’acord amb l’edat.
 • Augment de la capacitat de triar entre opcions conegudes, constatació les pròpies capacitats i realització de les activitats, en un ambient que afavoreix la seguretat personal i l’equilibri afectiu.
 • Adquisició d’hàbits personals relacionats amb el treball que afavoreixen l’autonomia laboral i la capacitat d’adaptació a les diferents situacions de treball.

 

Aquests i molts d’altres són els avantatges que en podem obtenir. Aquesta nova porta oberta al món dels adults els ajuda a  disposar de nova informació sobre les diferents possibilitats d’inserció laboral per tal que puguin fer-se una idea realista del seu propi futur. Amb aquest projecte de pràctiques obtenen un visió més clara del que representa el pas pel món laboral i d’aquesta manera, els ajudem, en la mesura del possible,  a que siguin capaços d’elaborar-se un projecte de futur basat en criteris de realitat.

 

Mireia Segura Joan

Tutora de TVA-2 – Escola Àuria