El programa de Transició a la Vida Adulta (TVA)  de l’Escola  Àuria  contempla tres àmbits d’actuació:

 • Àmbit  d’Autonomia personal
 • Àmbit d’Integració Social i Comunitària
 • Àmbit de Formació, Orientació Personal , laboral i Tutoria

Dins de l’Àmbit de formació, orientació personal, laboral i tutoria del programa de Transició a la Vida Adulta del nostre centre es realitzen diferents tallers de formació. Un d’aquests es el Taller  de marqueteria.

El taller  marqueteria de TVA esta pensat perquè els alumnes  tinguin uns conceptes teòrics i adquirir una habilitat manual per després  construir amb  fusta diferents objectes.  Als alumnes se’ls proporcionarà  diferents materials i eines  per poder dur a bon terme el seu treball.

El treball es pràctic i va des del més bàsic (serrar en línia recta) fins a coses molt més complexes (fer un objecte de marqueteria).

Els objectius que es plantegen per aquest taller són:

 1. Conèixer  eines bàsiques  marqueteria : arc de marqueteria, martell, estenalles, paper de vidre, barrina,  serra  i cola.
 2. Utilitzar correctament les eines bàsiques i fer-ne les pràctiques corresponents.
 3. Experimentar amb diferents materials.
 4. Usar instruments i aparells de mesura.
 5. Agafar destresa i pràctica.
 6. Fomentar la convivència i el treball en equip.
 7. Adquirir comportaments responsables.
 8. Planificar les actuacions necessàries.
 9. Conèixer les normes bàsiques sobre seguretat i higiene en el treball i aplicar-les.
 10. Acceptar amb  una actitud positiva i tolerant el treball que toca fer.
 11. Progressar en la capacitat d’adaptar la pròpia activitat a paràmetres objectius: espai, temps, instruccions i esquemes de funcionament.
 12. Aplicar els coneixements i les habilitats adquirits en la realització de treballs senzills.

Altres aspectes que creiem molt importants per la realització d’aquest taller són:

 • Tenir iniciativa a portar algunes activitats tot sol i/o amb col·laboració amb els companys, donant i demanant ajuda.
 • Assumir de forma autònoma i responsable hàbits d’higiene, de cura dels estris i de l’espai.
 • Valorar el progrés en l’autocontrol per superar situacions de bloqueig o desbordament i tranquil·litzar-se per tal de poder progressar cap resolució dels conflictes, sempre i quan sigui capaç d’escoltar les indicacions.
 • Mostrar hàbits de participació en la realització de les tasques.

El treball en equip  tindrà un especial protagonisme així com les activitats de planificació i d’execució de tasques en grup que afavoreixen el diàleg, l’escolta, la cooperació i la confrontació d’opinions.

Es una feina força motivadora pels nostres alumnes.

Carmelo Santafé Lopez | Tutor TVA1 Escola Àuria