Ha sortit publicat al DOGC l’Ordre TSF/117/2020, de 3 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat, per a l’any 2020. https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877549&language=ca_ES

La prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Els requisits per demanar la prestació són, entre d’altres, tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la publicació de la convocatòria. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.

Els impresos de sol·licitud es poden trobar a partir de demà al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/formularis_i_documentacio/persones_amb_discapacitat/formularis_persones_fisiques/

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria. Els formularis de sol·licitud, degudament emplenats, han d’anar acompanyats amb la documentació específica que correspongui a la prestació que es vulgui demanar per tal d’acreditar el compliment dels requisits.