L’aula d’Infantil la formen un grup de tres nens i tres nenes que actualment tenen entre quatre i set anys.

Per a la majoria, suposa el primer pas d’entrada a l’escola, per aquest motiu, és molt important proporcionar-los un clima de confiança on es sentin acollits. Cal establir un vincle ferm amb cada alumne per guanyar-nos la seva confiança i donar-li seguretat.

Aquest procés d’acollida i acompanyament ha de permetre que els alumnes considerin l’espai de l’aula com “els seu espai”.

Els Vermells són un grup divers, amb diferents nivells de maduresa i habilitats però amb interessos comuns que permeten treballar conjuntament tot i  respectant la seva individualitat.

Cal procurar un ambient tranquil i a la vegada motivador que faciliti el seu desenvolupament emocional, físic i motor, que afavoreixi la relació i faciliti la comunicació i l’autonomia. Essent aquestes  últimes, comunicació i autonomia,  els eixos transversals que es prioritzen en totes les activitats.

Es fa ús de pictogrames, tangibles i signes senyal per afavorir tant la comprensió i l’anticipació de les diverses activitats, com per incentivar la comunicació a través de la tria i les demandes.

El dia s’estructura en rutines, que amb el suport dels pictogrames els alumnes van integrant.Les entrades i sortides s’anticipen amb cançons que informen de l’inici i el final de l’activitat i juntament amb l’elaboració conjunta de l’horari afavoreixen la comprensió i faciliten l’autonomia.

A mida que els alumnes van evolucionant es van elaborant materials adaptats a cadascun d’ells podent elaborar el seu horari individual o fer ús de plafons de comunicació per fer demandes.

Malgrat les diferències, Vermells és un grup molt alegre i amb interessos comuns. El joc, la música, els contes, l’experimentació són per ells activitats motivadores que conviden a la participació i tot i que requereixen d’una atenció personalitzada, permeten organitzar activitats per afavorir la cohesió i potenciar la relació entre ells.

Cal valorar cada petit pas, partir del moment en què es troba cadascun en els diferents àmbits i avançar amb un ritme adequat per tal d’afavorir el seu desenvolupament.

Tots els professionals que intervenim a l’aula: mestra, educador, logopeda, fisioterapeuta.. treballem plegats per tal d’oferir a cada nen i nena allò que necessita, definint els objectius a treballar i establint els suports necessaris per acompanyar-lo en el seu desenvolupament i en el seu aprenentatge.

 Rosa M. Sogas | Mestra de Vermells