Les Instruccions per al curs 2020-21 del Departament d’Educació i el Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, dels Departaments d’Educació i Salut,  indiquen que els centres educatius hem de disposar d’un Pla d’Organització que defineixi les mesures organitzatives, de traçabilitat i de protecció, prevenció i seguretat que es duran a terme en el marc d’un curs que es preveu que sigui presencial, però que també contempli criteris de funcionament en cas de confinament parcial o tancament de l’Escola.

El Pla d’Organització de l’Escola ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre en sessió de 4 de setembre de 2020.