L’equip psicopedagògic de l’escola porta a terme tutories a diverses aules. Es realitzen tutories grupals i també oferim espais de tutoria individual quan els alumnes, tutors o famílies ho sol·liciten.

La tutoria és una eina que ens permet acompanyar als alumnes en el procés de construcció de la seva personalitat i té com a finalitat promoure el seu benestar els objectius i continguts es van seqüenciant en funció del grau de  maduresa i competències de l’alumnat.

En els grups escolars, incidim especialment en l’educació emocional com a requisit previ i fonamental per anar assolint totes les altres competències. Entem l’educació emocional com “un procés educatiu que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com element essencial del desenvolupament humà, a fi de capacitar-lo per la vida i augmentar el benestar personal i social” (Bisquerra 2000).

Prendre consciència de les pròpies emocions i aprendre a regular-les són competències bàsiques per la vida. Potenciar l’autoestima i el respecte i l’acceptació de les diferències, comunicar-se amb assertivitat o resoldre els conflictes a través del diàleg són els objectius prioritzats en aquesta etapa.

La metodologia emprada és diversa incorporant elements visuals orals o escrits que serveixin de base a la reflexió sobre les pròpies emocions , sentiments i comportaments i permetin la seva identificació.

Als alumnes més grans, se’ls ofereix un espai de tutoria individual, en el que el  principal objectiu és que  evolucionin cap a la condició d’adults amb el màxim de competència personal. Som sensibles als interessos i neguits que manifesten els alumnes, en el moment que estan vivint, un moment de canvis importants i se’ls facilita en tot moment que puguin donar sortida a les seves inquietuds, posant paraules al que senten, acompanyant-los a trobar-hi resposta i també orientant-los i ajudar-los a buscar alternatives de futur.

Les tutories es basen en la construcció d’un vincle i relació de confiança, amb l’escolta activa com a principal eina de treball.

La tutoria, tant la grupal com la individual, no és una acció aïllada, sinó que forma part d’un treball multidisciplinar i transversal sempre centrat en les necessitats que plantegen els alumnes, en el que tots els professionals i principalment els tutors de l’aula hi tenen un paper imprescindible.

Imma Martínez | Psicòloga Escola Àuria